Zasadniczo wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie poszczególnej sprawy, ustalane jest w indywidualnej umowie z Klientem.

Wysokość honorarium jest każdorazowo negocjowana i zależy od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania, oraz nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe. W przypadku niektórych spraw, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee).

W sprawach cywilnych, o żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej, wysokość wynagrodzenia adwokata, ustalana jest w drodze umowy z Klientem, przy uwzględnieniu stawek minimalnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 22.10.2015 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W sprawach karnych, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka honorarium ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%, zaś za obronę, lub reprezentowanie kilku osób, pobiera się opłatę od każdej z tych osób.

Cena porady prawnej wynosi od 50 do 200 zł.

Do wysokości ustalonej opłaty, należy doliczyć 23% VAT.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.  

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym rodzaj sprawy, albo sytuacja majątkowa lub rodzinna Klienta, adwokat może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna, albo zrezygnować z honorarium za udzielenie porady lub prowadzenie sprawy - w całości (pro bono).